مشخصات روغن مورد استفاده برای روغن کاری

گروه صنعتی برقاب صنعت درجه lچسبندگی ISO چسبندگی روغن را در ℃۴۰ نشان می دهد.به عبارت دیگر، یک روغن ISO VG 100 در دمای ℃۴۰ چسبندگی ۱۰۰ سنتی استوکز دارد.با افزایش درجه ی چسبندگی، روغن کاری مناسب یاتاقان مد نظر فراهم خواهد آمد؛ اما به قیمت افزایش محدوده های دمایی.اکثر اجزای پمپ آب برای تامین ایمنی یاتاقان نیازمند یک روان کار ISO VG 68 یا روغن ISO VG 100 هستند. [psfw slug=”14603″]   روغن های معدنی…

ادامه خواندن