حفاظت الکتروموتورها در برابر خطا

حفاظت الکتروموتورها در برابر خطا

الکتروموتور زیمنس SIEMENS

گروه صنعتی برقاب صنعت

عوامل اصلی دامنه جریان های خطا

جریانی که به سوی محل خطا در داخل الکتروموتور جاری می شود می تواند از نظر دامنه تغییرات وسیعی داشته باشد. عوامل اصلی که دامنه جریان های خطا را متاثر می سازند عبارتند از:

  • منبع
  • فیدر الکتروموتور
  •  امپدانس زمین
  • نوع خطا (فاز یا زمین)
  • محل خطا در سیم پیچی الکتروموتور.

در مورد جریان های اتصال کوتاه با دامنه زیاد،جدا کردن فوری الکتروموتور خطا دیده همیشه ضروری است.دبا این وجود،دوقتی که جریان خطا فقط چند آمپر بوده و الکتروموتور کاربرد ویژه ای داشته باشد، اعلام خبر بدون قطع فوری در بعضی موارد قابل قبول می باشد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

جهت مشاهده الکتروموتور های 2 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده الکتروموتور های 3 اسب اینجا کلیک کنید

الکتروموتور سه فاز siemens
الکتروموتور سه فاز siemens

در شبکه هاب با امپدانط کم منبع (جریان بالای اتصال کوتاه) دشواری کمی برای رله های حفاظتی جهت تمایز بین جریان بار ،راه اندازی و اتصال کوتاه وجود دارد.

در شبکه هایی که از طریق مقاومت یا امپدانس زمین شده اند، جریان خطای زمین تقریبا برابر ولتاژ فاز به زمین قبل از خطا در نقطه اتصالی تقسیم بر امپدانس زمین یا نقطه صفر می باشد. در یک شبکه زمین شدت مستقیم، حداکثر جریان خطای زمین در حد مقدار جریان خطای سه فاز ، با فرض امپدانس خطای صفر برای اتصالی های نزدیک منبع زمین شده می باشد.

خطا های داخلی الکترو موتور

خطاهای داخلی الکتروموتور ها معمولا فاز به زمین، یا دو فاز ویا دو فاز با زمین است. خطاهای سه فاز که ارتباط با زمین نداشته باشند بیشترین امکان بروز را نزدیک پایانه های الکتروموتور در محل اتصال به شبکه دارند. خطاها هم چنین می توانند به صورت حلقه به حلقه در یک فاز، یا بین سیم پیچی های موازی در همان فاز در ماشین های با سیم پیچی های چند تایی رخ دهند. بعضی از خطاها امکان بروز بیشتری به بقیه دارند و این بستگی به طراحی و کاربرد الکتروموتور دارد.

اتصال کوتاه درالکتروموتور با اتصال ستاره می تواند در محل های زیر باشد:

  • نزدیک انتهای خط (یا پایانه های الکتروموتور)
  • نزدیک وسط سیم پیچی
  • نزدیک نقطه صفر سیم پیچی

در حالت اول، ولتاژ دو سر بخش خطا دیده سیم پیچی، ولتاژ کامل شبکه است. وقتی خطا نزدیک نقطه صفر باشد، ولتاژ دو سر بخش خطا دیده سیم پیچی بسیار کوچک می باشد. جریان های اتصال کوتاه متناظر در نزدیک اناهای خط (یا پایانه های الکتروموتور) زیاد بوده، و در خطاهای نزدیک نقطه صفر سیم پیچی فوق العاده کوچک یا به طور کلی صفر هستند.

[psfw slug=”14601″]

 

در ماشین با اتصال مثاث در شبکه ای که نقطه صفر آن زمین شده باشد، حفاظت اتصال زمین حساس برای کل سیم پیچی به دست می آید، چون تمامی بخش های سیم پیچی بالاتر از پتانسیل زمین به میزان ۵۰% ولتاژ فاز به صفر قرار دارند.

رله های حفاظتی

تنظیم قطع رله های حفاظتی برای حفاظت الکتروموتور باید برای اطمینان از امنیت در هنگام کارکرد عادی، به دقت انتخاب شوذ. شاید، مهمترین این شرایط، راه اندازی الکتروموتور باشد. دامنه جریان راه اندازی به طور نوعی حدود شش برابر جریان بار کامل عادی است. با این وجود ممکن است برای یک طرح خاص الکتروموتور، پایین تر یا خیلی بالاتر باشد. این جریان هجومی اولیه شامل یک مولفه DC بوده که بعضی از تجهیزات حفاظتی به آن پاسخ می دهند. عملکرد ترانسفورماتور جریان شدیدا بر رفتار سیستم حفاظتی تاثیر می گذارد.

حفاظت جریان زیاد فاز

مدارهای الکتروموتوری نیاز به یک واحد جریان زیاد نظیر فیوز، رله حفاظتی یا وسایل قطع سری در هر هادی فاز دارند. در هنگامی که از فیوز استفاده می شود، باید نتایج کارکرد نا متعادل و برگشت خطاها به دنبال سوختن یک فیوز بررسی شوند. رله های جریان زیاد آنی (۵۰) برای آشکار کردن خطاهای کابل تغذیه الکتروموتور و نیز خطاهای شدید استاتور به کار می روند.

این رله ها می توانند برای قطع فوری یا پس از یک تاخیر زمانی کوتاه برای هماهنگی با حریان راه اندازی نا متقارن در هنگامی که رله فقط قدری بالاتر از جریان قفل روتور تنظیم شده به کار روند. وقتی که کیلو ولت آمپر (KVA) نامی الکتروموتور کمتر از نصف ترانسفورماتور است، به عنوان یک قاعده سر انگشتی، رله های حفاظتی (آنی) را می توان برای حفاظت فاز به کار برد. در جایی که دامنه جریان راه اندازی به جریان خطا نزدیک می شود (KVA الکتروموتور بزرگتر از نصف مقدار نامی ترانسفورماتور باشد)،باید از رله های دیفرانسیل استفاده کرد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

رله تاخیری

وقتی که تنظیم حساس تری نسبت به آنچه که توسط رله جریان زیاد آنی اجازه داده می شود مورد نیاز باشد، از رله تاخیری (۵۱) استفاده خواهد شد. رله های تاخیری و نیز سیستم های حفاظتی الکتروموتور با مشخصات زمان_جریان مناسب برای هماهنگی با مشخصات راه اندازی الکتروموتور و حدود حرارتی، موجود هستند.

یک رله جریان زیاد تاخیری را می توان به طور معمول برای ایجاد حفاظت مطلوب استاتور و روتور تنظیم نمود و هنوز هم اجازه داد روتور برای رسیدن به سرعت کاری بدون قطع نا خواسته شتاب بگیرد.

معمولا، رله جریان زیاد تاخیری برای قطع مستقیم متصل می شود، با این وجود، وقتی که مطلوب باشد، می توان آن را توسط یک رله جریان زیاد آنی با پس گرد بالا نظارت نمود شکل زیر رله جریان زیاد آنی اجازه قطع برای خطاهای شدید را می دهد، ولی برای اضافه بارهای متوسط یا هطاهای جزئی فقط امکان اعلام خبر را خواهد داد. رله با پس گرد بالا نیاز به برگشت سریع در کمتر از جریان قفل روتور دارد، تا به این ترتیب مانع از قطع نا خواسته توسط رله تاخیری در هنگام راه اندازی الکتروموتور گردد. این طرح اخیر اجازه تنظیم حساس تری را برای رله تاخیری بدون نگرانی از قطع نا خواسته ناشی از اضافه بار جزئی می دهد.

استفاده همزمان از دو رله تاخیری

دو رله تاخیری، با مشخصات زمان_جریان متفاوت، در بعضی موارد برای دستیابی بهتر به تطابق با حدود حرارتی الکتروموتور در موقع راه اندازی و قفل روتور به کار می روند. دو رله در وقتی که مشخصه یک رله به خفاظت کامل منحنی آسیب حرارتی الکتروموتور در هر دو شرایط راه اندازی و کارکرد عادی نباشد، استفاده می شوند. همانگونه که از  شکل زیر پیداست مقدار عملکرد رله (۱_۵۱) برای تامین حفاظت بار زیاد برای بخش اعظم منحنی آسیب حرارتی الکتروموتور در حال کار، تنظیم می شود. هدف از رله (۲_۵۱) تامین حفاظت ویژه در نزدیکی حدود حرارتی مجاز قفل روتور بوده، و بنابراین دارای مقدار عملکرد خیلی زیادتر و مشخصه معکوس تر می باشد.

برای الکتروموتور هایی که جریان راه اندازی آنها خیلی کم باشد،استفاده از رله های تاخیری با مشخصه فوق العاده معکوس یا خیلی معکوس اساسا حفاظت بهتری را برای اتصال کوتاه ها در محدوده بلافاصله بعد از جریان راه اندازی ارائه می دهد.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X