حفاظت جریان زیاد الکتروموتور های فشار ضعیف

حفاظت جریان زیاد الکتروموتور های فشار ضعیف

الکتروموتور القایی

گروه صنعتی برقاب صنعت

حفاظت جریان زیاد الکتروموتور های فشار ضعیف

به طور سنتی، الکتروموتور های فشار ضعیف تجهیزات فرآیند های کوچک و تجهیزات کمکی را به حرکت در می آورند. این الکتروموتور ها، معمولا ۲۲۰ کیلو وات و کمتر بوده و ممکن است به طور دائم و یا به صورت دوره ای کار کنند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

در این گونه موارد از کنتاکتور ها در مراکز کنترل الکتروموتور ها یا راه اندازی های ترکیبی استفاده می نمایند. نمودارهای تک خطی راه اندازهای نمونه فشار ضعیف با کاربردهای صنعتی با استفاده از MCC یا راه اندازهای ترکیبی در بخش های (الف،ب،ج،د) در شکل زیر نشان داده شده اند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 40 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 50 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 60 اسب اینجا کلیک کنید

حفاظت الکتروموتور های فشار ضعیف در برابر خطا (اتصال کوتاه) معمولا توسط فیوز،کلید قدرت مغناطیسی_ حرارتی، یا یک رله قطع لحظه ای (یا مدار حفاظتی الکتروموتور) در ترکیب با یک رله بار زیاد تامین می شود. حفاظت خطای زمین برای الکتروموتور های فشار ضعیف معمولا توسط تجهیزات حفاظتی اتصال کوتاه فراهم شده، ولی ممکن است رله های خطای زمین نیز نصب شوند. در زیر تجهیزات حفاظتی جریان زیاد معمول برای الکتروموتور های فشار ضعیف بیان می شوند.

الف)فیوزهای تاخیری (یا دو المانه)

فیوزهای تاخیری از ۱% آمپر تا ۶۰۰ آمپر وجود دارند. فیوزهای حفاظت اتصال کوتاه فازها و خطای زمین باید بر اساس بخش ۵۲_۴۳۰ و جدول۱۵۲_۴۳۰ استاندارNEC انتخاب شوند. جریان بار کامل مورد استفاده برای آن جدول در جداول ۱۴۸_۴۳۰،۱۴۹_۴۳۰ و ۱۵۰_۴۳۰ ذکر شده اند. مقدار نامی یک فیوز تاخیری را می توان افزایش داد، ولی تحت هیچ شرایطی نباید از ۲۲۵% (۴۰۰% برای فیوز های کلاس CC) جریان بار کامل فراتر روند. نمودار تک خطی یک راه انداز نوعی با فیوز های مربوطه در بخش (الف)شکل بالا ارائه شده است. همچنین فیپز های بدون تاخیر زمانی وجود دارند،که قادرند حفاظت اتصال کوتاه فازها و هطای زمین را بر قرار نمایند، ولی قادر به تامین خفاظت پشتیبان نیستند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

ب)کلید های قدرت با مشخصه معکوس

کلیدهای قدرت با محفظه قالبی از ۱۰ آمپر تا ۳۰۰۰ آمپر برای حالتی که با المانهای قطع مغناطیسی_حرارتی ساخته می شوند،و تا ۵۰۰۰ آمپر وقتی که با المانهای قطع الکترونیکی ساخته می شوند، وجود دارند. هر دو نوع وسایل قطع در استانداردNEC به نام کلیدهای قدرت با مشخصه کاهشی نامیده شده و باید بر اساس بخش ۵۲_۴۳۰ و جدول ۱۵۳_۴۳۰ تعیین اندازه شوند. جریان های بار کامل مورد استفاده در این جدول ۱۴۸_۴۳۰ ،۱۴۹_۴۳۰ و ۱۵۰ _۴۳۰ استخراج شوند. مقدار نامی یک کلید قدرت با مشخصه معکوس را می توان افزایش داد، ولی در هیچ حالتی نباید از مقادیر زیر تجاوز کند:

  • وقتی که جریان بار کامل ۱۰۰ آمپر یا کمتر است،از ۴۰۰% تجاوز نکند.
  • وقتی که جریان بار کامل بزرگتر از ۱۰۰ آمپر است،از ۳۰۰%فراتر نرود.

نمودار تک خطی یک راه انداز نمونه با کلید قدرت در بخش (ب)شکل بالا ارائه شده است.

ج)کلیدهای قدرت با قطع آنی (یا محافظ های مدار الکتروموتور)

کلیدهای قدرت با قطع آنی و محفظه آنی و محفظه قالبی ،معمولا به نام محافظ های مدار الکتروموتور نامیده می شوند و از ۳ آمپر تا ۱۲۰۰ آمپر وجود دارند. تنظیم آنی نوعا در پله های ثابت بین ۳ تا ۱۳ یا ۳ تا ۱۰ برابر جریان دائمی نامی الکتروموتور صورت می گیرد. کلیدهای قدرت با قطع آنی بر اسای روش UL489 آزمایش می شوند. محدوده قطع باید بین ۳۰%+ تا ۲۰%- نقطه تنظیم باشد. این تجهیزات در روی نمودار هماهنگی بستت به تولرانس آنها، پهنای وسیعی را در بر می گیرند.

این کلیدها به عنوان کلیدهای با قطع آنی شناخته شده و باید بر اساس جدول ۱۵۲_۴۳۰ و بخش ۵۲_۴۳۰ استانداردNEC اندازه گیری شوند. جریان بار کامل مورد استفاده برای جدول فوق از جداول ۱۴۸_۴۳۰، ۱۴۹_۴۳۰ و۱۵۰_۴۳۰ به ذست می آیند. تنظیمات قطع بالاتر از ۸۰۰% برای الکتروموتور های غیر از طرح E و بالاتر از ۱۱۰۰% برای الکتروموتور های طرح E باید در مواردی که این نیاز بر اساس ارزیابی مهندسی تایید شده باشد،صورت گیرد. در چنین مواردی،نباید در ابتذا از کلید قدرت با قطع آنی در ۸۰۰%یا ۱۱۰۰% استفاده کرد، بلکه باید کلید قدرت با قطع آنی قابل تنظیم و یا یک محافظ اتصال کوتاه الکتروموتور را به عنوان گزینه های اولیه انتخاب نمود.

الکتروموتور سه فاز siemens
الکتروموتور سه فاز siemens

دو نکته در این مورد باید بررسی گردد.

اول، رله بار زیاد معمولا تنعا حفاظت برای بار زیاد و خطاعای امپدانس بالا در هنگامی که از کلید های قدرت با قطع آنی استفاده می شود خواهدبود. نقص رله بار زیاد،سیم کشی آن، یا اشکال کنتاکتور می تواند مانع از قطع مدار در شرایط بار زیاد و هطاهای امپدانس بالا شود. در مواردی که حفاظت پشتیبان برای این شرایط غیر عادی مورد نظر باشد،باید کلید قدرت با مشخصه معکوس یا فیوزهای دو المانه انتخاب شود.

دوم، انتخاب ظرفیت کنتاکتور وهادی ها بستگی به تنظیم رله قطع آنی دارد. کنتاکتورهای مغناطیسی بر اساس مقادیر نامی استاندارد NEMA برای قطع جریانی به میزان ۱۰ برابر جریان نامی ارائه شده در جداول ۱۴۸_۴۳۰ ،۱۴۹_۴۳۰ و۱۵۰_۴۳۰ استاندارد NEC آزمایش می شوند.

وقتی که یک رله بار زیاد قطع می کند،کنتاکتور برای قطع مدار دستور می گیرد.بنابراین،کنتاکتور باید برای قطه مدار اندازه گذاری شود. تحت شرایط خطای امپدانس بالا،جریان ممکن است در محدوده ۱۰ تا ۱۷ برابر جریان بار کامل الکتروموتور باشد.

[psfw slug=”14602″]

کلید با قطع آنی ممکن است در بالاتر از ۱۰ برابر جریان بار کامل تنظیم شود. شکل زیر منحنی های زمان_جریان یک الکتروموتور ۴۸۰ ولت ،۷۵ کیلووات را با کلید قطع آنی ۱۷۵ آمپر، بار زیاد کلاس ۲۰، کنتاکتور مغناطیسی نمره ۴ بر اساس استاندارد NEMA (یعنی جریان نامی قطع ۱۳۵۰ آمپر) نشان می دهد، این شکل موردی را بیان می کند که قطع آنی در حدود ۱۲ برابر جریان بار کامل یعنی ۱۲۴ آمپر (به جدول ۱۵۰_۴۳۰) استاندارد NEMA مراجعه کنید،تنظیم شده است.

نسبت کنتاکتور به الکتروموتور

هادی A W G XHHW #2/0 برای ۱۷۵ آمپر در ℃۷۵ اندازه گذاری شده است. کنتاکتور با استفاده از تنظیمی دز حدود ۱۵۰۰ آمپر حفاظت نخواهد شد. تنظیم آنی پایین تر، کنتاکتور ها برای الکتروموتور های طرح E استاندارد NEMA باید دارای توان نامی بیشتر از ۱/۴ برابر توان نامی الکتروموتوری با ظرفیت ۳ تا ۷۵ کیلو وات بوده و دارای توان نامی بیشتر از ۱/۳ برابر توان نامی الکتروموتور بالاتر از ۷۵ کیلو وات باشند، یا آنکه برای استفاده با الکتروموتور طرح E تعیین شده باشند (به بخش ۸۳_۴۳۰ استانداردNEC استثناء شماره ۱ رجوع کنید.)

بعضی از الکتروموتور های راندمان بالا تا ۲/۸۳ برابر جریان قفل روتور را در هنگام راه اندازی از شبکه دریافت می نمایند و لذا تنظیم آنی کلید آنها ۱۹/۲ برابر جریان بار کامل یا تقریبا ۳ برابر جریان قفل روتور توصیه می شود. مقداری که به طور نوعی در کاربردهای صنعتی استفاده می شود ۱/۷۶ برابر جریان قفل روتور برای تخمین جریان هجومی نا متقارن است.برای جلوگیری از قطع نابجای این نوع کلید در هنگام راه اندازی چند گزینه وجود دارد::-

کلید در حال راه اندازی

  • الف)استفاده از اتو ترانسفورماتور یا وسایا دیگر برای راه اندازی با ولتاژ کم جهت محدود کردن جریان هجومی.
  • ب)تعیین کنتاکتوری با جریان نامی قطع بالاتر و تنظیم کلید باقطع آنی پر تنظیمی بالاتر در محدوده های استاندارد NEC.
  • ج)استفاده از کلید قدرت با مشخصه معکوس به جای کلید با قطه آنی به طوری که تنظیم آنی،در صورت وجود، بتواند بالاتر از جریان هجومی الکتروموتور تتظیم شود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X